Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Υπηρεσίες για Επαγγελματίες


Franchise


Επικοινωνία
Υπηρεσίες για Επαγγελματίες

  • Σύσταση, έναρξη, μεταβολή, συγχώνευση, διακοπή, εκκαθάριση ατομικής επιχείρησης & εταιρειών
  • Άμεση και συνεχής υποστήριξη για λογιστικά, φορολογικά, νομικά θέματα, σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρείας
  • Ενημέρωση & τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ισολογισμών κλπ.
  • Πλήρης μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Συνολικός υπολογισμός μισθοδοσίας και εισφορών
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
  • Υποβολές καταστάσεων σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
  • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις κλπ.
  • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, που επιβάλλεται στις ημέρες μας από κάθε σύγχρονο επιχειρηματία που σέβεται το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται